Novice

Praznična nagradna igra

Pogoje za 1stavno praznično nagradno igro 2022 najdete tukaj: 1stavno – Pravila in pogoji, Praznična ngi.docx

Veliko sreče in prijetne praznike!

Dobrodelnost v decembru

December je čas, ko se vse blešči in se iskrijo oči. Praznično toplino pa najbolje začutimo, ko jo delimo z drugimi. 💙

Mi smo 5.000 € namenili družinam v stiski in tako kot vsako leto spet postali člen Verige dobrih ljudi, ki se plete pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Praznično verigo topline jim lahko pomagate splesti tudi vi. 🤗

 

Jesenska nagradna igra

Pravila in pogoji nagradne igre “1STAVNO JESENSKA NAGRADNA IGRA”

Pravila in pogoji nagradne igre

 1. člen

Organizator Facebook/Instagram nagradne igre »JESENSKA NAGRADNA IGRA« je Summit Leasing Slovenija, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetju Summit Leasing in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nagradna igra poteka od objave na časovnici Facebook strani 1stavno Slovenija ali Instagram profila 1stavno do vključno datuma navedenega ob objavi na časovnici Facebook strani oz. Instagram profila, do 12:00.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani družbenega omrežja Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na dan zaključka nagradne igre, ki je naveden ob objavi nagradne igre na časovnici Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili nagrade navedene ob objavi nagradne igre na časovnici Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

 1. člen

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani oz. uporabniki Instagrama, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo objavljeni na dan zaključka nagradne igre, ki je naveden ob objavi nagradne igre na časovnici Facebook strani 1stavno Slovenija oz. Instagram profilu 1stavno.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook/Instagram uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila oz. Instagram profila objavita na Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

 1. člen

V davčno osnovo se skladno z 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva posameznega darila, saj njegova vrednost ne presega 42 eur.

 1. člen

Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani 1stavno Slovenija oz. v komentarju pod objavo na Instagram profilu 1stavno, kjer ga bo pozval, da v zasebna sporočila 1stavno Slovenija Facebook strani oz. 1stavno Instagram profila sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook strani posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v zasebna sporočila, ki je opredeljen v prejšnjem stavku tega člena.

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

 1. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko Facebook strani oz. Instagram profila obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta in

– strošek prenosa podatkov z interneta.

 1. člen

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

 1. člen

Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik pravne službe organizatorja.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

 1. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z GDPR Uredbo zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite tako, da izpolnite obrazec, ki je na voljo na sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe ter na spletni strani družbe (www.summit-leasing.si). Tam boste našli tudi podrobnejša pojasnila o uveljavljanju zahtevkov. Več glede varstva osebnih podatkov, pa si lahko preberete tudi v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so prav tako dostopne na  https://www.summit-leasing.si/varstvo-osebnih-podatkov/ Summit Leasing bo na vašo zahtevo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja oz. najpozneje v enem mesecu.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z GDPR Uredbo ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook in Instagram pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook in Instagram profilu, ime in priimek, naslov.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let.

 1. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani 1stavno Slovenija oz. na Instagram profilu 1stavno.

 1. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

 1. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

 

 1. 11. 2022

Summit Leasing Slovenija, d.o.o.

e-Račun

Vsem strankam, ki leasing obroke odplačujete preko položnic, zdaj omogočamo plačilo preko e-računa. Na obvestilu o obroku, ki ga vsak mesec prejmete po pošti, je navedena sklicna številka za plačevanje preko e-računa. V svoji spletni banki poiščite Summit Leasing Slovenija med izdajatelji e-računov in se z danim sklicem prijavite na prejemanje e-računov.

Po aktivirani prijavi boste račune prejemali neposredno v vašo spletno banko in ne več v klasični papirni obliki.

Selitev Informacijsko-svetovalnega centra

Obveščamo vas, da se od 13.1.2020 Informacijsko-svetovalni center nahaja na novi lokaciji in sicer na naslovu Tržaška 134 v 1. nadstropju, kjer smo na voljo strankam za vsa vprašanja, povezana z že sklenjeno pogodbo za vozilo. Za več informacij smo dosegljivi na telefonsko številko 01/548-33-19.